KONTAKTY

IN electronics s.r.o.
Sušilovo nám. 57/3
779 00 Olomouc
tel: +420 585 225 303
fax: +420 585 225 303
napište nám

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY pro právnické osoby

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti IN electronics s.r.o.

se sídlem Sušilovo nám. 3, 779 00 Olomouc

identifikační číslo: 61944289

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12356

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.inelectronics.eu, www.inelectronics.cz, www.proficistota.cz

 

Naše nabídku je určena výhradně pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající na základě živnosti.


1. Internetový obchod www.inelectronics.cz, www.inelectronics.eu a www.proficistota.cz, je provozován firmou:


IN electronics s.r.o.  (dále jen "prodávájící")
Sušilovo nám. 57/3
779 00 Olomouc
IČ: 61944289
DIČ: CZ61944289


Prodávájící je plátcem DPH


2. Objednávka zboží, předmět smlouvy
Společnost IN electronics s.r.o. (dále jen prodávající) provozuje prostřednictvím internetového portálu www.inelectronics.cz, www.inelectronics.eu a www.proficistota.cz prodej elektrosoučástek a chemických přípravků a jejich příslušenství.


Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím.


Zboží uvedené na stránkách www.inelectronics.cz, www.inelectronics.eu a www.proficistota.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Nabídka zboží na internetových stránkách je nezávazná. Prodávájící nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.


Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům (kupujícím) dodávat:
bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží dle učiněné objednávky vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a EU.


Zboží z nabídky PROFIČISTOTA je opatřeno popisem, informací v českém jazyce, která je dodávána spolu s každým jednotlivým balením produktu. Tuto informaci je možné zjistit i na internetových adresách www.inelectronics.cz, www.inelectronics.eu a www.proficistota.cz.


Prodávající dodá zboží na základě provedené a úplné elektronické objednávky a specifikace zákazníka, které se provádí vyplněním formuláře na internetu.


Prodávající zabezpečí balení a přepravu zásilek kupujícímu způsobem, který zajistí zachování kvality výrobků. V ceně zboží není uvedeno dopravné a balné - je vždy vyčísleno v celkové ceně objednávky.


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku formou e-mailové zprávy, která bude doručena na adresu uvedenou v registrační složce kupujícího. Kupní smlouva pak vzniká potvrzením objednávky.


3. Dodání zboží
Objednané zboží bude dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího odesláno v co nejkratším termínu. Při doručování do zahraničí se uvedené lhůty prodlužují o nezbytně nutnou dobu. Zboží ze skladu je expedováno do 1-2 týdnů od doručení objednávky.
Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím, za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.


V případě, že objednané zboží nebude na skladě oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu elektronickou poštou, výjimečně faxem nebo telefonicky (pokud je zboží takto objednáno) a upřesní předpokládaný termín dodání.
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo byla chybně stanovena cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude kupující kontaktován za účelem dohody o dalším postupu.


Kupující může objednávku stornovat e-mailem, faxem nebo telefonicky bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.


Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, není-li stanoveno jinak, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.


Prodávající neručí za škody a náklady, které vzniknou kupujícímu v důsledku opoždění nebo nedodání dodávky z důvodů vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které prodávající nemohl ovlivnit ani předvídat)  nebo zpoždění způsobené subdodavatelem, které prodávající nemůže ovlivnit.


Dodací termíny nejsou součástí smlouvy, pokud není stanoveno jinak.
Dodací podmínka: EXW IN electronics s.r.o.


4. Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky, pomocí České pošty. Při zasílání zboží účtujeme za každou zásilku přepravné dle sazebníku České pošty + balné.


5. Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


6. Cena a placení
Nabízené ceny uvedené na www stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez zákonem stanovené DPH a nezahrnují náklady na balení a dopravu, pokud není uvedeno jinak.


Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě změny pořizovacích nákladů, zřejmého překlepu či početní chyby v uvedených cenách.


Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Aktuální cena zboží bude vždy uvedena na internetových stránkách www.inelectronics.cz, www.inelectronics.eu a www.proficistota.cz.


Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží


7. Platební podmínky
Kupní cena bude zaplacena na základě vystavené faktury včetně DPH, balného, poštovného.


Cenu zboží zaslaného na dobírku platí kupující přepravci při dodání.


Při platbě na zálohovou fakturu musí být na účet IN electronics s.r.o. převedena celá fakturovaná částka, poté bude zboží odesláno kupujícímu.


Prodej na fakturu je možný jen zákazníkům, kteří uhradili všechny předchozí faktury v termínu splatnosti a opakovaně odebírali od firmy IN electronics s.r.o. Splatnost faktur je 10 dní, jako variabilní symbol uvede plátce číslo faktury.


Kupující nabude vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením dodaného zboží.
Kupující se zavazuje uhradit úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení úhrady.

 

8. Právo na vrácení zboží
Kupující má právo zrušit objednávku kdykoliv před jejím písemným potvrzením a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.


Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku (na základě zákona 367/2000 Sb) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili nebo převzali osobně a zboží si prohlédli při převzetí, bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali prostřednictvím internetového portálu či nikoliv.


V případě právoplatného odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, vrátí kupující zboží zpět, nepoškozené, bez známek upotřebení nebo užívání, v původním obalu - v uvedené lhůtě i s fakturou, na kterou bude vystaven dobropis. Peníze jsou poté zasílány zpět do 14 dnů na bankovní účet kupujícího.


V případě rozhodnutí kupujícího pro odstoupení od smlouvy či vrácení zboží v této lhůtě, je nutno dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude kupujícímu vrácena kupní cena.


Odeslat oznámení na adresu:
IN electronic s.r.o.
Sušilovo nám. 57/3
779 00 Olomouc


nebo emailem na info@inelectronics.cz


Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.


Zboží odeslat nebo předat na adresu:
IN electronic s.r.o.
Sušilovo nám. 57/3
779 00 Olomouc


Je doporučeno zasílat zboží v originálním přepravním obalu nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu.
Vrácené zboží musí být v původním balení, nesmí být použité, nesmí být poškozené, obsah balení musí být v původním množství a kvalitě (neznečištěný, neodčerpaný), kompletní (včetně průvodního dokladu) a s originálním dokladem o koupi.


Zboží odeslané na dobírku nebude převzato! Neofrankované a zpět zaslané balíčky a dodávky, bez předchozí domluvy nebudou přijaty! Náklady na vrácení zboží a nebezpečí škody na věci nese zkupující.


9. Záruční doba
Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní normy.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.


Záruční doba je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruční list ke zboží dodáván není, jako záruční list slouží daňový doklad za zboží.


10. Reklamace
V případě rozporu dodávaného zboží se smlouvou má kupující nárok na náhradní dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.


V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


11. Postup při reklamaci
Kupující, pokud chce reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.inelectronics.cz, www.inelectronics.eu a www.proficistota.cz, je povinen dodavateli uvedenou skutečnost nahlásit písemně, e-mailem nebo faxem. Musí uvést zejména typ výrobku, jeho označení, číslo prodejního dokladu a přesný popis závady. Do 3 pracovních dnů bude s kupujícím dohodnut další postup.


12. Vyřízení reklamace
Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem nebo faxem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


13. Ochrana osobních dat
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v platném znění.

 


Na žádost zákazníka budou údaje o jeho osobě z databáze vymazány.


14. Stížnosti a spory
Při řešení veškerých stížností a sporů vyplývajících z reklamací je nutno postupovat dle platných zákonů Obchodního zákoníku.


Smluvní strany se zavazují, že budou předcházet sporům a řešit sporné otázky dohodou.
Místně příslušný soud pro případ sporu, je soud v jehož obvodu má prodávájící své sídlo.


15. Ostatní ustanovení
Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami podáním elektronické, písemné nebo telefonické objednávky a zavazuje se je tímto dodržovat. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Změny v obchodních podmínkách vystaví prodávající na této internetové stránce.


16. Poučení
V případě, že tyto obchodní podmínky odporují v některém ustanovení obecně právním předpisům České republiky, platí nadřazené právní předpisy a ustanovení v těchto podmínkách je neplatné.

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro fyzické osoby

obchodní společnosti IN electronics s.r.o.

se sídlem Sušilovo nám. 3, 779 00 Olomouc

identifikační číslo: 61944289

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12356

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.inelectronics.eu, www.inelectronics.cz, www.proficistota.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti IN electronics s.r.o., se sídlem Sušilovo nám. 3, 779 00 Olomouc, IČ 61944289, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12356 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.inelectronics.eu, www.inelectronics.cz, www.proficistota.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT" . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-1155430237 / 0100, vedený u společnosti Komerční banka Olomouc (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@inelectronics.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@inelectronics.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde: Ochrana osobních údajů e-shopu IN electronics10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.      10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.      10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.3.      10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.      10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - Sušilovo nám. 3, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty - info@inelectronics.cz, telefon - 585 225 303.V Olomouci dne 22.05.2018